You Are Here: Home » Të ndryshme » Anglisht – Shqip

Anglisht – Shqip

Nga Lorena Stroka

1. Acquit – Jap pafajësinë
2. Authority – Autoritet
3. Aftwr guard, guarantees – Ruan, garanton
4. Arrest record – Rregjistrim i ndalimit, dosje personale
5. Cause of action – Motiv padie
6. Cassation Court – Gjykatë Kasacioni
7. Change of Domicile – Ndryshim vendbanimi
8. Change of venue – Ndryshim juridiksioni
9. Charge-sheet – Rregjistër i të dyshuarëve në polici
10. Charter-party – Kontratë transporti
11. Chatter mortgage – Hipotekë e sendeve personale
12. Chattle – Pasuri e paluajtshme
13. Consistent or inconsistent testimonz – Dëshmi e njëtrajtëshme ose kontradiktore
14. Family unification – Bashkim familjar
15. Hereditarz successsion – Trashëgim ligjor
16. Hermeneutics – Shkenca e hartimit dhe interpretimit te ligjeve
17. In absentia – Në mungesë
18. Limited devorce – Zgjidhje de fato e martesës
19. Lawyer – Avokat, jurist
20. Legislative decree – Dekret legjislativ
21. Negotable – Të diskutueshme
22. Official languages – Gjuhët zyrtare
23. Passport – Pasaportë
24. Penalize – Ndëshkoj
25. Protective.safeguard clause – Klauzolë mbrojtëse
26. Solemn declaration – Deklaratë solemne
27. Said – Në fjalë
28. Social norm – Normë sociale
29. Severance – Pagesë me rastin e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës
© Albstroka.com

Copyright © 2008-2018 AlbStroka.com

Scroll to top